ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ ЖИТЕЛЯМ: Чешская почта, Ольшанская 38/9, Прага 3, предлагает помимо стандартных услуг также специфические – Czech POINT, WESTERN UNION, копировальные услуги, игровой терминал ОНЛАЙН

Česká pošta, Olšanská 38/9, Praha 3, – nabízí kromě standardních služeb i ty specifické – Czech POINT, WESTERN UNION, kopírovací služby i sázkový terminál ONLINE

OFFER OF SERVICES to the RESIDENTS: the Czech post, Olšanská 38/9, Prague 3, offers apart from standard services specific ones – Czech POINT, WESTERN UNION, Fax services, game terminal ONLINE

Foto vlastní, zdroj textuwww.zizkov.cz 

Už 45 let neodmyslitelně patří k Žižkovu také rozsáhlá poštovní budova v Olšanské ulici. Žižkovská „trojka“ byla zřízena již 1. 7. 1960 a krátkou dobu sídlila v provizorních prostorách v Jindřišské ulici. Po úplném dokončení objektu v Olšanské byla 1. 12. 1960 otevřena na svém současném místě. Budova ale není významná jen pro pražský Žižkov – v jejích prostorách je také sídlo generálního ředitelství České pošty. V polovině devadesátých let dvacátého století prošla budova důkladnou rekonstrukcí při níž získala elegantní přepážkovou halu a provozní zázemí odpovídající současným požadavkům na moderní služby. Pošta Praha 3 zajišťuje kromě obvyklých poštovních a bankovních služeb dodávání listovních zásilek pro všech přibližně 71 tisíc obyvatel Městské části Praha 3. Každý pracovní den tak do ulic vyráží 77 doručovatelů. Pouze s klasickými poštovním službami by však dnes pošta již neobstála. Zákazníci proto mohou při návštěvě pošty uzavřít například smlouvy na stavební spoření, životní pojištění, povinné ručení a cestovní pojištění. Mohou také získat půjčku nebo spotřebitelský úvěr, založit si výhodný bankovní účet u Poštovní spořitelny a v případě volných peněžních prostředků i výhodně investovat do cenných papírů. Snahou České pošty přitom je, aby byl každý zákazník pošty maximálně spokojen.

Nadstandardní služby: CzechPOINT, WESTERN UNION, SAZKA ONLINE, kopírovací služby. 

Detailnější informace ke službám naleznete ZDE 

AJ

AJFor 45 years year an integral part of Zizkov district has been also a great post office building in Olšanská street. The Zizkov“Troika“ was built in 1. 7.1960, and for some time was located in temporary premises in Jindřišská street. After completion of the object in Olšanská street the object was 1. 12. 1960 opened at its present location. The building itself is significant not only for Prague’s Zizkov – in its premises there is also the General management of Czech post. In the mid-nineties of the twentieth century the building underwent a thorough repair, during which it acquired an elegant foyer and operational conditions to suit the current requirements of modern services. Post office of Prague 3 provides, in addition to the usual postal and banking services, package delivery for all of about 71 thousand people in Prague 3. Every working day in the streets there are rushing 77 postmen. Only with the classic postal service, however, the mail would not have survived. So customers can visit a post office to conclude, for example, the contract for building savings, life insurance, car insurance and travel insurance. They can also get a loan or consumer credit, to create yone’s own profitable bank account in the Postal savings Bank and, if funds are available, to invest profitably in securities. Also the Czech post is committed to make every customer happy.

Additional services: CzechPOINT, WESTERN UNION, SAZKA ONLINE, and copying services.

More information you will find HERE

RU

Уже 45 лет к Жижкову неотъемлемо относится также большое почтовое здание на Ольшанской улице. Жижковская „тройка“ была построена уже в 1. 7.1960 г. и какое-то время располагалась во временном помещении в Индришской улице. После полного завершения объекта в Ольшанской улице объект был 1. 12. 1960 открыт на нынешнем месте. Здание само по себе значительное не только но для пражского Жижковa – в его помещениях также находится генеральное управление Чешской почты. В середине девяностых годов двадцатого века здание прошло тщательный ремонт, при котором оно приобрело элегантный холл и эксплуатационные условия, соответствующие текущим требованиям к современным услугам. Почта Праги 3 обеспечивает, помимо обычных почтовых и банковских услуг, доставку посылок для всех около 71 тыс. жителей Городской части Прага 3. Каждый рабочий день по улицам мчатся 77 почтальонов. Только с одним лишь классическим почтовым сервисом, однако, почта бы уже не выжила. Поэтому клиенты могут при посещении почты заключить, например, договор на строительные сбережения, страхование жизни, страхование автомобилей и страхование путешествий. Они также могут получить кредит или потребительский кредит, создать свой прибыльный банковский счет Почтово-сберегательного банка и в случае свободных денежных средств прибыльно инвестировать их в ценные бумаги. При этом Чешская почта стремится, чтобы каждый клиент почты был доволен.

Дополнительные услуги: CzechPOINT, WESTERN UNION, SAZKA ОНЛАЙН, копировальные услуги.

Более подробную инфорацию к ним вы найдете ЗДЕСЬ

Adresa

Pošta 3

Olšanská 38/9, Praha 3, 130 00, tel: 267 196 236

PO – PÁ – 08.00 – 19.30 hod., sobota do 13.00 hod., neděle –  zavřeno